Om sällskapet

Uppdaterad 161214
PÅGÅENDE ARBETE
Vi har årligen ett eget svenskt, eller gemensamt skandinaviskt, Årsmöte med utbildning och vetenskap i för Sällskapet relevanta och aktuella teman. Dessutom bidrar vi regelbundet på Ortopediveckan, Riksstämman och dylika med vetenskapliga symposier och liknande insatser.
Rolf Norlin har bidragit till att en handbok för arrangörer av SSAS Årsmöte är framtagen, den finns här.

Den största kraften läggs för närvarande ner på att utveckla kvalitetsregistren.
Dessa nationella protesregister har nu funnits sedan 1999 med gott deltagande från landets ortopedkliniker och i samarbete med det regionala sydöstra axelregistret som redan tidigare funnits. Utomlands har registerarbetet rönt visst uppseende och det anses som ett lika gott föredöme som höft och knäregistren. Det pågående arbetet gäller nu att starta webbinmatning i databasen för axelregistret på RCSyd med SITHS-kort för med behörighetskontroll.
Axelregistret har från och med 2004 en 5-års uppföljning och sedan 2009 10-årsuppföljning och får därmed ett känsligare instrument än reoperation och revision att utvärdera resultatet av axelprotes.

Sällskapets Stipendier
En möjlighet att söka resestipendium för kommande resa, samt annan hjälp att auskultera på andra klinker och utbyten erbjuds medlemmarna sedan 2010, då detta stipendium instiftades.
Detta stipendium är på 10000:- SKR och kan sökas när som helst under året fram till årsskiftet, beslut medelas senast på årsmötet nästkommande år. Se instruktioner nedan.

Indikationer för Skulderkirurgi
Sällskapet har deltagit i prioriteringsarbete för axelkirurgi inför införandet av Vårdgarantin. Arbetet rör artroplastiker, instabilitet och subacromiella besvär. Detta är slutfört och avrapporterat till NKO av gruppen som bestått av Anders Nordqvist, Hans Rahme, Mikael Etzner och Lennart Hovelius. Detta arbete presenterades på årsmötet, SOF i Varberg 2006 samt på SSAS hemsida. Här finns det dokument som också finns på NKOs hemsida.

SSAS styrelse förväntas att kontinuerligt uppdatera informationen som nu bl. a. finns på NKOs hemsida om innehållet behöver förändras i framtiden.

MORSE
Ett projekt om rörelseorganens sjukdomar i skåne, MORSE, med föreningen delaktig med flera deltagare har också utförts. Ett dokument innehållande rekommendationer om bl. a. sjukskrivning efter axelkirurgi finns nu i en rapport som finns här nedan.

FRAMTIDEN
Antalet medlemmar är för närvarande ca 120 st axel- och armbågskirurger vilket ger en god täckning av hela Sverige. Målet är dock att få med flera unga axelintresserade ortopeder och att utöka samarbetet med våra sjukgymnaster.

Registren tror vi kommer att leda till en bättre kunskap om vilka proteser som fungerar bäst och på vilka indikationer dessa skall användas.