Aktuellt

Multicenter Cuffstudie!

2007-10-24

Bäste/a axelkollega

Du inbjuds härmed att delta i en svensk multicenterstudie om nytta av att reparera isolerade supraspinatus rupturer.

Många av oss ägnar idag mycket tid och stor kraft åt att reparera cuffrupturer artroskopiskt eller via minitomi. Framför allt den artroskopiska tekniken har på senare år genomgått en stark utveckling. Operationerna är inte alltid lätta att utföra, inlärningskurvan är flack och kostnaderna för suturankare mm är ofta hög. Vi vet också att många rerupturerar.

Vad vi inte vet är om dessa rupturer behöver sutureras (även om de flesta av oss nog vill tro det). Dvs den allt större övertygelsen att det är nödvändigt att reparera dessa skador vilar på en dålig grund. Innan det har blivit en sanning som inte går att ifrågasätta måste vi ta reda på om rupturerna skall sys eller ej.

Vi vill därför genomföra denna studie och hoppas att så många som möjligt vill delta. Ju fler som deltar desto färre behöver inkluderas vid varje centra.

Grundtanken är att varje centra inkluderar minst 10 patienter, dvs 5 patienter som repareras och 5 patienter där man enbart gör artroskopisk subakromiell dekompression.

Studien kommer att administreras av undertecknad, Rolf Norlin och Shwan Kouschnau.

Preoperativ scoring liksom 2 års kontroll görs på respektive hemma klinik medan 3 och 6 månaders enkäterna skickas ut från Elisabethsjukhuset.

I övrigt se bifogade studieprotokoll, patient information, etikansökan. Den senare kan inte skickas in för prövning innan vi vet hur många som vill delta då kostnaden för varje klinik som läggs till efter etikprövning är 2000kr.

Jag hoppas ni vill delta. Om inte meddela det genom att svara nej på detta mail annars skicka brevledes in "intyg från verksamhetschef" där det också skall framgå vem som är ansvarig vid kliniken. Tacksam om ni svara så snabbt som möjligt!! Räknar med att skicka in etikansökan under oktober 2007.

Hösthälsningar

Hans Rahme

Se hela protokollet här:

cuffstudie.doc