Aktuellt

Årsmöte 2006 4/5 16.30 Hotel Foresta.

2006-04-25

Som tidigare meddelats är årets möte gemensamt med den Danska föreningen. Här finns Dagordning och Verksamhetsberättelse. Slutligt program kommer inom kort.

DAGORDNING
Årsmöte för Svenska Skulder- och Armbågssällskapet inom Svensk Ortopedisk Förening.
Hotel Foresta, Lidingö 2006-05-04

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse för närmast föregående år.
5. Redovisning för senast avslutade räkenskapsår och revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av medlemsavgift.
8. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen (2 år).
Avslutar 2 år: Hans Rahme ordf

Ola Vikerfors

Per Wahlström

Anders Nordquist vice ordf

Ett år kvar har: Björn Salomonsson sekr

Mikael Etzner

Ulf Sennerby kassör

9. Val av revisorer (2 revisorer).
10. Val till valberedning (2 ledamöter).
11. Förslag från SSAS på svensk nationsdelegat i SECEC/ESSSE inför ny mandatperiod (endast SECEC -medlemmar har rösträtt vid val).
Avgående delegat: Rolf Norlin

12. Motion till SSAS årsmötet:
Adresslista innehållande medlemmars namn och arbetspostadress på hemsidan.

13. Övriga frågor:
Förslag på inrättande av styrgrupp för SSAS kvalitetsregister.
Rapport från Registren.
Rapport från indikationsarbetet med NKO.
Rapport från Arbetsgruppen för AT- och ST-utbildning.

VerksamberSSAS2005.doc